A Kikilla Shop honlapja a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát. További tudnivalók

FACEBOOK ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

A Kálnás-Maczkanics Kitti E.V. (3958 Hercegkút, Petőfi Sándor utca 122..; nyilvántartási száma: 52804915, adószáma: 69173611-2-25) (a továbbiakban: “Szervező”) nyereményjátékot szervez. A Kálnás-Maczkanics Kitti E.V.. (3958 Hercegkút, Petőfi Sándor utca 122.; nyilvántartási száma: 52804915, adószáma: 69173611-2-25) (a továbbiakban: “Szervező”) nyereményjátékot szervez az adott facebook posztban meghirdetett időpontban (a továbbiakban: „NYEREMÉNYJÁTÉK”). A NYEREMÉNYJÁTÉK a Kikilla Shop Facebook oldalán (https://www.facebook.com/kikillashop) kerül megrendezésre. A játék nem rendszeres játék, csak meghatározott napokon kerül lebonyolításra. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak.

 

Sorsolás és eredményhirdetés: Sorsolás és eredményhirdetés: az adott facebook posztban meghirdetett időpontban

 

A NYEREMÉNYJÁTÉK LEÍRÁSA

A NYEREMÉNYJÁTÉK során a Kikilla Shop Facebook oldalára kikerül az adott facebook poszt szerinti bejegyzés.

 

A RÉSZVÉTEL ALAPFELTÉTELEI

• A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek, felhasználók vehetnek részt, akik lájkolják a bejegyzést, valamint hozzászólnak.
• A felhasználó a NYEREMÉNYJÁTÉKBAN való részvétellel, azaz a csatlakozással elfogadja a jelen szabályzatot, valamint a Szervező Adatkezelési feltételeit (https://www.kikilla.hu/oldal/adatkezelesi-szabalyzat)
• A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont); (b) a NYEREMÉNYJÁTÉK lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont). Amennyiben mégis játszanak, úgy a sorsolásban nem vesznek részt.
• A NYEREMÉNYJÁTÉKNAK nem célja, hogy kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, a Felhasználó azonban elismeri, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy a Nyeremény átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie.
• Érvényes regisztráló: Szervező azokat a Játékosokat tekinti a játékban érvényesen regisztráló Játékosnak, akik a poszthoz hozzászólásban megírják a helyes választ, valamint lájkolják a bejegyzést. Minden Játékos csak egyszer írhat hozzászólásban választ, így a második illetve sokadik hozzászólást nem tekinthető érvényesnek. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos Facebook adatvédelmi beállításai nem teszik lehetővé, hogy hozzászólása nyilvános legyen és részt vehessen a sorsoláson.

 

SORSOLÁS

• A sorsolást a Szervező online felületen (http://socialwinner.besocial.hu/), véletlen generálásával valósítja meg a NYEREMÉNYJÁTÉKOT követően, amely a Facebook által tárolt adatokat használja. A nyertes felhasználó (a továbbiakban: “Nyertes”) azonosítása a sorsolást követően történik meg. Hiányos, vagy hibás adatszolgáltatás esetében, amennyiben az a NYEREMÉNYJÁTÉK során, vagy azt követően derül ki, a NYEREMÉNYJÁTÉK a felhasználó vonatkozásában érvénytelen és a Szervező újabb sorsolást tart.
• A nyerteseket a sorsolás napján Facebook üzenetben értesíti a Szervező, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről és határidejéről is tájékoztatást kapnak.
• Amennyiben a nyertes a nyeremény átadásához/átvételéhez szükséges adategyeztetést nem végzi el az értesítést követő 5 (öt) napon belül, vagy az együttműködést megtagadja, a Szervező a nyertest a Játékból kizárhatja és a nyeremény megküldését megtagadhatja.

 

A NYEREMÉNY, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE ÉS A SZERVEZŐK FELELŐSSÉGE• Nyeremény: az adott facebook posztban meghirdetett nyeremény
• A nyeremény átvehető és felhasználható a Szervező telehelyén: 3958 Hercegkút, Petőfi Sándor 122.
• A nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az – a jelen szabályzatban meghatározott kereteken belül – a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.
• A nyeremény az átvételt megelőzően másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható.
• A nyeremény átvétele a jelen szabályzatban foglaltak szerinti azonosítást követően történik meg.
• Amennyiben a Nyertes eláll a nyereményétől, a Szervező új nyertest sorsol ki.
• A Szervező továbbá fenntartja annak jogát, hogy a NYEREMÉNYJÁTÉKOT a felhasználó egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, feltételeit akár visszamenőleges hatállyal is módosítsa, vagy azt beszüntesse.
• A Szervező az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot Szervező fenntartja magának.
• A NYEREMÉNYJÁTÉK ingyenességére tekintettel, a felhasználó semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

 

ADÓZÁS, BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel. Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A játékban résztvevő felhasználók adatait a Szervező célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt nevét és lakóhelyét (településnevet) Szervező a nyertesek névsorában közzé tegye. Szervező kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett. Szervező az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait. A kikilla.hu általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://www.kikilla.hu/oldal/adatkezelesi-szabalyzat

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a nyereményjáték adatkezelése körében a következőket: a) az adatgyűjtés ténye, b) az érintettek köre, c) az adatgyűjtés célja, d) az adatkezelés időtartama, e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték és keresztnév, telefonszám, email cím, profil név, profil kép. Az érintettek köre: A játékban résztvevő valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: a nyereményjáték funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: adatkezelő az adatokat az ajándéksorolás végelszámolásáig kezeli. A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (Facebook). Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, adatfeldolgozóként a Vállalkozás IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, kérheti a személyes adatainak törlését a kikillashop@gmail.com email címen, vagy a Szervező egyéb elérhetőségein. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

• A Játék Szervezőjének jelen NYEREMÉNYJÁTÉKKAL kapcsolatos döntései kötelező érvényűek, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a felhasználó bármely jogcímen történő Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét. Szervező fenntartja a jogot a NYEREMÉNYJÁTÉK törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a NYEREMÉNYJÁTÉK kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének alapos gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználók tájékoztatása mellett, ezen feltételeket, vagy magát a NYEREMÉNYJÁTÉKOT kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a NYEREMÉNYJÁTÉKOT bármikor egyoldalúan leállítani/visszavonni.
• A NYEREMÉNYJÁTÉK nem előírás szerinti használatából előnyt élvező játékost a Szervezőnek jogában áll kizárni az adott tematikájú versenyből. Ennek megítélése a Szervező saját döntéskörébe tartozik. A játék szándékos szabotálása támadások felhasználásával szintén kizárást von maga után. Ez esetben jogorvoslatra, fellebbezésre mód nincs.
• A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére.
• A NYEREMÉNYJÁTÉK lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen szabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
• Ha a felhasználó a szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a NYEREMÉNYJÁTÉKBAN nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
• Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. / This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

 


kikilla.hu
Kálnás-Maczkanics Kitti
Minden jog fenntartva!